Viva Cruises 2024

schade aan of verlies van handbagage in overeenstemming met de regels van het Duits Wetboek van Koophandel. Juwelen, contant geld en andere waardevolle voorwerpen moeten bij aankomst en vertrek veilig in de handbagage (en niet in de afgegeven bagage) worden vervoerd. 11.7. Indien een vordering wordt ingesteld tegen een werknemer of gemachtigde van VIVA Cruises voor schade die in het kader van het vervoer is ontstaan, kan deze, indien hij bewijst dat hij handelde in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, zich beroepen op de verweermiddelen en aansprakelijkheidsbeperkingen die krachtens deze reisvoorwaarden gelden voor VIVA Cruises. 12. Verjaring, instelling van vorderingen 12.1. De in § 651 i lid 3 BGB vermelde vorderingen van de klant verjaren volgens § 651 j BGB na twee jaar. 12.2. De periode begint op de dag waarop de pakketreis volgens de overeenkomst moet eindigen. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, een zondag of een officiële feestdag op de plaats van instelling valt, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag. 12.3. Vorderingen door de klant tegen VIVA dienen overeenkomstig § 651 i lid 3 nr. 2, 4-7 BGB te worden ingesteld. Een schriftelijke vordering op een duurzame gegevensdrager wordt aanbevolen. 12.4. Indien tussen de klant en VIVA Cruises onderhandelingen lopen over de vordering of de omstandigheden die aanleiding geven tot de vordering, wordt de verjaringstermijn opgeschort, tot de klant of VIVA Cruises weigert de onderhandelingen voort te zetten. De verjaringstermijn begint ten vroegste drie maanden na het einde van de opschorting. 12.5. Voor schade aan of vertraging van bagage bij vliegreizen overeenkomstig punt 10.4. geldt: een vordering tot schadevergoeding wegens schade aan bagage moet binnen 7 dagen worden ingesteld, een vordering tot schadevergoeding wegens vertraging van bagage binnen 21 dagen na aflevering. 12.6. Het reisbureau treedt slechts als tussenpersoon op bij de totstandkoming van de reisovereenkomst. Reisbureaus zijn niet gemachtigd om na het einde van de reis garantieclaims en schadeclaims van de klant te aanvaarden. 12.7. Zonder toestemming van VIVA Cruises mogen klanten geen vorderingen tegen VIVA Cruises aan derden overdragen, ook niet gedeeltelijk. Dit geldt niet voor meereizende familieleden. 13. Luchtvervoer en informatieplicht over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij 13.1. Indien de reis luchtvervoer omvat, gelden voor dit deel van de reis de voorwaarden voor luchtvervoer van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij (zie ook punt 11.5. voor aansprakelijkheid), die op verzoek door VIVA Cruises ter beschikking worden gesteld. De vluchttijden van de speciale vluchten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van vliegtuigen op de chartermarkt en van de goedkeuring door de luchtverkeersleiding en kunnen dus ook in de vroege ochtend- of late avonduren plaatsvinden. 13.2. De EU-verordening betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij verplicht VIVA Cruises om de klant op het moment van boeking te informeren over de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij van alle luchtvervoersdiensten die deel uitmaken van de geboekte pakketreis. Indien de uitvoerende luchtvaartmaatschappij nog niet is vastgesteld op het moment van de boeking, is VIVA Cruises verplicht de klant te informeren over de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht(en) waarschijnlijk zal/zullen uitvoeren. Zodra VIVA Cruises weet welke luchtvaartmaatschappij de vlucht zal uitvoeren, moet VIVA Cruises de klant hiervan op de hoogte stellen. Indien de luchtvaartmaatschappij die aan de klant is gemeld als uitvoerende luchtvaartmaatschappij verandert, moet VIVA Cruises de klant over deze wijziging informeren. VIVA Cruises dient onmiddellijk alle redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de klant zo snel mogelijk van de wijziging op de hoogte wordt gesteld. De lijst van luchtvaartmaatschappijen die geen activiteiten in de EU mogen uitoefenen (‘zwarte lijst’), is beschikbaar op de volgende website: http://ec.europa.eu/ transport/modes/air/safety/air-ban/index_de.htm. 14. Treinreserveringen 14.1. Alle treintickets die via VIVA Cruises worden geboekt, kunnen alleen worden geboekt in combinatie met een pakketreis die door VIVA Cruises wordt aangeboden. 14.2. De via VIVA Cruises geboekte treintickets moeten tijdens de reis worden meegenomen en bij controle in de trein worden voorgelegd. 14.3. Indien de klant via VIVA Cruises een treinticket boekt voor een vlucht, moet hij het treintraject zo kiezen, dat hij op tijd, m.n. ten minste drie uur voor vertrek, op de luchthaven is Indien de klant een treinticket naar een schip boekt, moet het traject zo worden gekozen, dat hij het schip ten minste drie uur vóór het aangegeven vertrek bereikt. Indien deze tijden niet worden nageleefd en indien de klant verantwoordelijk is voor de niet-naleving, kan VIVA Cruises niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade. 14.4. De via VIVA Cruises geboekte treinreis maakt deel uit van de pakketreis. Vorderingen wegens vertragingen of annuleringen van treinen en andere gebreken in de uitvoering van de treinreis kunnen worden ingesteld tegen VIVA Cruises of rechtstreeks tegen DB Dialog GmbH, Servicecenter Fahrgastrechte, 60647 Frankfurt am Main, Duitsland. Daarbij moeten het ingevulde reizigersrechtenformulier, het originele treinticket, het bewijs van de vertraging en, indien van toepassing, andere originele bonnen waarvoor de klant vergoeding eist, worden ingediend. 15. Paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften 15.1. De klant dient zich te houden aan alle wetten, verordeningen, bepalingen of reisvoorschriften (regels) van de landen en havens die bij de reis worden aangedaan, alsook aan alle instructies van VIVA Cruises of zijn gemachtigden. Voordat de overeenkomst tot stand komt, zal VIVA Cruises klanten die staatsburgers zijn van EU-landen, informeren over de algemene paspoort- en visumvoorschriften en de gezondheidsformaliteiten van het land van bestemming, met inbegrip van de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa, en over eventuele wijzigingen hiervan vóór de aanvang van de reis. Staatsburgers van andere landen kunnen meer informatie krijgen bij het bevoegde consulaat. Er wordt van uitgegaan dat de klant en eventuele medereizigers geen bijzondere status hebben (bijv. dubbele nationaliteit, staatloosheid). 15.2. De klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij zich hebben van de door de autoriteiten vereiste reisdocumenten (bijv. visa, vaccinatiebewijzen, online reisvergunningen zoals de ESTA-vergunning voor de VS), voor eventueel vereiste vaccinaties en voor het naleven van de douane- en deviezenvoorschriften. Lasten als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, bijv. de betaling van annuleringskosten, boetes, bekeuringen en onkosten, zijn voor rekening van de klant, tenzij VIVA Cruises hem niet, onvoldoende of onjuist heeft geïnformeerd. Indien VIVA Cruises in dit verband bedragen moet betalen of deponeren, is de klant verplicht deze onmiddellijk terug te betalen. 15.3. Extra kosten (bijv. voor extra catering aan boord) als gevolg van een quarantaine waarvoor VIVA Cruises niet verantwoordelijk is, zijn voor rekening van de klant of moeten door de klant worden terugbetaald. 15.4. Indien de inreisvoorschriften van individuele landen door de klant niet worden nageleefd of een visum door zijn schuld niet tijdig wordt verstrekt, zodat de klant daardoor niet aan de reis kan deelnemen, kan VIVA Cruises hem de betreffende annuleringskosten volgens paragraaf 5 in rekening brengen. In dit geval heeft de klant het recht om aan VIVA Cruises te bewijzen dat zich geen schade heeft voorgedaan of dat de schade aanzienlijk lager is dan het vaste vergoedingspercentage. 16. Informatie voor personen met beperkte mobiliteit of andere beperkingen 16.1. VIVA Cruises wil ervoor zorgen dat klanten met een lichamelijke beperking een aangename reis kunnen beleven aan boord van de schepen van zijn vloot. Daarom moet VIVA Cruises vóór de boeking op de hoogte worden gesteld van eventuele speciale wensen en behoeften van de klant als gevolg van lichamelijke beperkingen. VIVA Cruises zal er dan alles aan doen om de klant te helpen de best mogelijke Algemene voorwaarden 46

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=