Viva Cruises 2024

- met valse gegevens heeft geboekt - ondanks een waarschuwing van VIVA Cruises zich storend blijft gedragen of de overeenkomst zodanig schendt, dat een onmiddellijke gehele of gedeeltelijke ontbinding ervan gerechtvaardigd is. b) In geval van zwangerschap, indien de klant bij de aanvang van de reis zich in de 24e week of meer van de zwangerschap bevindt of tijdens de reis de 24e week van de zwangerschap bereikt. Om veiligheidsredenen en door de beperkte medische zorg aan boord van de schepen van VIVA Cruises, is vervoer in dit geval uitgesloten. Indien de klant dit op het moment van de boeking niet kon weten, zal VIVA Cruises de reeds betaalde reissom terugbetalen, wanneer de zwangerschap onmiddellijk na de vaststelling ervan aan VIVA Cruises is gemeld. Indien deze melding opzettelijk later gebeurt, heeft VIVA Cruises het recht om volgens paragraaf 5 een vergoeding te eisen. Aanstaande moeders die op het moment van inscheping minder dan 24 weken zwanger zijn, moeten een verklaring van een gespecialiseerde arts (gynaecoloog) voorleggen die bevestigt dat ze in staat zijn om te reizen in het gespecificeerde vaargebied. Bij annulering om een onder a) vermelde reden of bij opzegging in dit verband kan de klant geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van de (verdere) reis. VIVA Cruises behoudt de aanspraak op de reissom, maar moet de waarde in mindering brengen van de bespaarde kosten en de inkomsten van VIVA Cruises uit een ander gebruik van ongebruikte diensten, met inbegrip van de bedragen die door de dienstverleners aan VIVA Cruises worden gecrediteerd. Eventuele extra kosten voor de terugreis zijn voor rekening van de klant. 10. Medewerkingsplicht van de klant 10.1. Reisdocumenten De klant dient VIVA Cruises op de hoogte te stellen, indien hij de vereiste reisdocumenten (bijv. vliegticket, treinticket, hotelvoucher) niet binnen de door VIVA Cruises gestelde termijn heeft ontvangen. 10.2. Reclamaties / verzoek om een oplossing Indien de pakketreis niet vrij van reisgebreken wordt geleverd, kan de klant een oplossing eisen. Indien de klant opzettelijk nalaat om VIVA Cruises onmiddellijk op de hoogte te stellen van een bestaand reisgebrek en VIVA Cruises daardoor geen oplossing kan bieden, kan de klant geen aanspraak maken op een prijsvermindering overeenkomstig § 651 m BGB of schadevergoeding overeenkomstig § 651 n BGB. Dit geldt niet, indien de reclamatie duidelijk onterecht of om andere redenen onredelijk is. De klant is verplicht de vertegenwoordiger van VIVA Cruises op de reisbestemming, dus de reisleider aan boord of ter plaatse, onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn reclamatie. Indien de reisleider niet bereikbaar, niet aanwezig en contractueel geen verplichtingen heeft, dienen eventuele reisgebreken bij het opgegeven contactpunt op het hoofdkantoor van VIVA Cruises te worden gemeld. Informatie over de bereikbaarheid van de reisleider of VIVA Cruises wordt verstrekt in de boekingsbevestiging of uiterlijk bij de reisdocumenten. De reisleider is gemachtigd om voor een oplossing te zorgen, voor zover dit mogelijk is en geen onevenredige kosten met zich meebrengt, rekening houdend met de omvang van het reisgebrek en de waarde van de betrokken reisdienst. Indien VIVA Cruises of de reisleider zich beroept op de onmogelijkheid of onhaalbaarheid van een oplossing voor een aanzienlijk deel van de reisdiensten, zal VIVA Cruises de klant, indien mogelijk, een passende, gelijkwaardige vervangende dienst aanbieden die vergelijkbaar is met de in de overeenkomst vastgelegde dienst. De reisleider is niet gemachtigd om vorderingen te aanvaarden. 10.3. Vaststelling van een opzegtermijn Indien de pakketreis in belangrijke mate door een reisgebrek wordt beïnvloed en de klant de pakketreisovereenkomst overeenkomstig § 651 l BGB wil opzeggen vanwege een reisgebrek van het type zoals beschreven in § 651 i lid 2 BGB, voor zover het aanzienlijk is, moet de klant VIVA Cruises eerst een redelijke termijn stellen om een oplossing te bieden. Dit is niet van toepassing, indien een onmiddellijke oplossing vereist is of de oplossing door VIVA Cruises wordt geweigerd. 10.4. Bagage De bagage van de klant mag geen wapens of andere gevaarlijke voorwerpen bevatten, noch verdovende middelen of alcoholische dranken die bedoeld zijn om tijdens de reis te consumeren. Punt 15.4. van deze voorwaarden is overeenkomstig van toepassing. Bagage die dergelijke verboden voorwerpen bevat, kan van (verder) vervoer worden uitgesloten. 10.5. Schade aan en vertraging van bagage bij vliegreizen; bijzondere regels en termijnen voor verzoeken om oplossingen a) De klant wordt erop gewezen dat verlies, beschadiging en vertraging van bagage in het kader van vliegreizen volgens de bepalingen van de luchtvaartwetgeving door de klant onmiddellijk ter plaatse aan de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij moet worden gemeld door middel van een schadeformulier (‘PIR’). Luchtvaartmaatschappijen en reisorganisatoren kunnen op grond van internationale verdragen schadevergoeding weigeren, indien het schadeformulier niet is ingevuld. Het formulier moet binnen 7 dagen worden ingediend in geval van schade aan bagage en binnen 21 dagen in geval van vertraging. b) Bovendien moet het verlies, de beschadiging of de verkeerde bestemming van bagage onmiddellijk worden gemeld aan de vertegenwoordiger van VIVA Cruises (reisleider) of aan VIVA Cruises. Dit ontslaat de klant niet van de verplichting om de schade binnen de bovenvermelde termijnen aan de luchtvaartmaatschappij te melden overeenkomstig punt a). 11. Aansprakelijkheidsbeperking 11.1. De contractuele aansprakelijkheid van VIVA Cruises voor schade die niet door overlijden, letsel, gezondheidsschade of schuldig verzuim is veroorzaakt, is beperkt tot driemaal de reissom. Dit maximale aansprakelijkheidsbedrag geldt per klant en per reis. Eventuele verdere vorderingen uit hoofde van het Verdrag van Montreal of de luchtvaartwetgeving blijven door de beperking onaangetast. 11.2. VIVA Cruises is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of personen- en zaakschade in verband met diensten die uitsluitend als diensten van derden worden geleverd (bijv. excursies, sportevenementen, theaterbezoek, tentoonstellingen, vervoersdiensten van en naar de opgegeven plaats van vertrek en bestemming). Dit geldt alleen wanneer deze diensten in de reisbeschrijving en de boekingsbevestiging samen met de uitvoerende contractpartner dusdanig uitdrukkelijk als diensten van derden worden gekenmerkt, dat ze voor de klant duidelijk geen deel uitmaken van de reisdiensten van VIVA Cruises. §§ 651 b, 651 c, 651 w en 651 y BGB blijven onaangetast. VIVA Cruises kan wel aansprakelijk worden gesteld, indien en voor zover de schade van de klant is veroorzaakt door een schending van de informatie-, inlichtings- of organisatieplichten van VIVA Cruises. 11.3. Indien op een door een dienstverlener te leveren reisdienst internationale overeenkomsten of daarop gebaseerde wettelijke voorschriften van toepassing zijn, volgens dewelke een vordering tot schadevergoeding slechts onder bepaalde voorwaarden of beperkingen tot stand komt of geldend kan worden gemaakt, dan wel onder bepaalde voorwaarden is uitgesloten, kan VIVA Cruises als reisorganisator zich daarop ook tegenover de klant beroepen. 11.4. Voor zover VIVA Cruises in het kader van scheepvaart de positie heeft van contractuele of feitelijke vervoerder, of volgens wettelijke voorschriften als zodanig wordt beschouwd, is VIVA Cruises aansprakelijk volgens de toepasselijke bijzondere wettelijke voorschriften (in het bijzonder volgens de bepalingen van de Duitse Binnenscheepvaartwet en het Duits Wetboek voor Koophandel). 11.5. Voor zover VIVA Cruises in het kader van luchtvaart de positie heeft van contractuele of feitelijke vervoerder, of volgens wettelijke voorschriften als zodanig wordt beschouwd, wordt de aansprakelijkheid van VIVA Cruises geregeld volgens de bijzondere wettelijke voorschriften of de bepalingen op basis van internationale overeenkomsten (o.a. de Duitse Luchtvaartwet, Verdrag van Montreal). 11.6. VIVA Cruises kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen (bijv. foto- of filmapparatuur, kleding, sieraden of andere kostbaarheden) als gevolg van diefstal, ander verlies of extreme belastingen buiten het schip, tenzij de schade of het verlies te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van VIVA Cruises. Ook voor bewaring of vervoer in de voertuigen die worden gebruikt voor activiteiten aan wal of transfers is elke aansprakelijkheid uitgesloten, tenzij opzet of grove nalatigheid van VIVA Cruises heeft geleid tot de schade of het verlies. VIVA Cruises is aansprakelijk voor Algemene voorwaarden 45

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=