Viva Cruises 2024

reiservaring te hebben en zal daarbij in het bijzonder nagaan in hoeverre de door de klant gewenste pakketreis voor hem geschikt is en hem hierover meer informatie bezorgen. 16.2. De veiligheid van de klant is prioritair voor VIVA Cruises. Om deze reden moeten alle klanten die op een rolstoel aangewezen, doof, blind of ondanks visuele hulpmiddelen zeer slechtziend zijn, VIVA Cruises op de hoogte stellen van hun beperkingen, voordat zij boeken. Dan kan samen worden nagegaan welke maatregelen nodig zijn, om de veiligheid van de klant aan boord en tijdens eventueel geplande excursies te garanderen (bijv. door een begeleider te laten meereizen). Als de beperkingen pas na de boeking optreden, dient de klant VIVA Cruises hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat de vereiste maatregelen voor de veiligheid van de klant kunnen worden overeengekomen. 17. Weigering van toestemming om te landen, kosten van het verdere vervoer Indien de landing of inreis van de klant en/of de invoer van zijn bagage in de geplande haven of het geplande land wordt geweigerd, kan VIVA Cruises de klant en/of zijn bagage verder vervoeren naar een andere haven of een ander land dat door het schip wordt aangedaan, om daar aan land te gaan. De klant moet VIVA Cruises een vergoeding betalen overeenkomstig het verdere vervoer en alle andere kosten in verband daarmee voor zijn rekening nemen. Voor een dergelijke verder vervoer gelden deze reisvoorwaarden. 18. Bijstand, berging VIVA Cruises heeft het recht om met het ingezette schip hulp te verlenen aan andere schepen of om schepen te slepen en te bergen. Al deze activiteiten, al dan niet vooraf aangekondigd, maken deel uit van de reis. 19. Medische zorgen De diensten van de scheepsarts, voor zover die aan boord is, maken geen deel uit van de pakketreisovereenkomst. De patiënt sluit altijd een afzonderlijke behandelingsovereenkomst met de scheepsarts. Alleen de behandelingskosten als gevolg van een door VIVA Cruises of zijn werknemers veroorzaakt ongeval dat zich aan boord of tijdens een door VIVA Cruises georganiseerde activiteit aan land heeft voorgedaan, worden door VIVA Cruises gedragen. 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, alternatieve geschillenbeslechting 20.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen VIVA Cruises en de klant zijn onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland. 20.2. De rechter te Düsseldorf is bevoegd voor rechtsvorderingen tegen VIVA Cruises. De woonplaats van de klant is bepalend voor rechtsvorderingen van VIVA Cruises tegen de klant. Voor rechtsvorderingen tegen klanten die handelaren, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, of tegen klanten die hun woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland hebben of van wie de woonplaats of gewone verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de rechtsvordering niet bekend is, is de rechter te Düsseldorf bevoegd. 20.3. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing, a) indien en voor zover contractueel niet-afdingbare bepalingen van internationale overeenkomsten die voor deze contractuele relatie gelden, afwijken ten gunste van de klant of b) indien en voor zover voor de pakketreisovereenkomst geldende, niet-afdingbare bepalingen van een EU-lidstaat waartoe de klant behoort, gunstiger zijn voor de klant dan deze bepalingen of de overeenkomstige Duitse wettelijke bepalingen. 20.4. Wat de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen betreft, wijst VIVA Cruises erop dat VIVA Cruises niet deelneemt aan vrijwillige beslechting van consumentengeschillen. Indien een beslechting van consumentengeschillen voor VIVA Cruises verplicht zou worden na het ter perse gaan van deze reisvoorwaarden, zal VIVA Cruises de klant hierover op gepaste wijze informeren. Voor alle reisovereenkomsten die in elektronisch rechtsverkeer worden gesloten, verwijst VIVA Cruises naar het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting http://ec.europa.eu/consumers/odr/. VIVA Cruises neemt momenteel niet deel aan deze vrijwillige procedure. Algemene voorwaarden 47 Organisator: VIVA Cruises GmbH Heerdter Sandberg 30 40549 Düsseldorf, Duitsland Tel.: +49 211 274 032 50 E-mail: info@viva-cruises.com Druk: september 2023 Drukfouten, vergissingen en wijzigingen in de dienstregeling voorbehouden.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=