Viva Cruises 2024

5.5. VIVA Cruises behoudt zich het recht voor om in plaats van de bovengenoemde vaste vergoedingsprecentages een hogere schadevergoeding te eisen, die wordt berekend op basis van de reissom minus de door VIVA Cruises bespaarde kosten en de inkomsten van VIVA Cruises door een ander gebruik van de reisdiensten. In dit geval is VIVA Cruises verplicht om het bedrag van de gevorderde schadevergoeding op verzoek van de klant te staven. 5.6. Indien bij een gezamenlijk geboekte tweepersoonskajuit één volledig betalende persoon vóór de aanvang de reis annuleert, met als gevolg dat de tweepersoonskajuit als eenpersoonskajuit wordt gebruikt, heeft VIVA Cruises recht op de in punt 5.3. vermelde vergoeding en ten minste op een forfaitaire vergoeding ter hoogte van de toeslag voor een eenpersoonskajuit die anders bij de boeking zou worden berekend. Hetzelfde geldt indien bij een kajuit die voor meerdere personen is geboekt, een volledig betalende persoon de reis annuleert, zodat een kajuit die eigenlijk voor drie of vier personen is bestemd, door minder personen wordt gebruikt. 5.7. Indien VIVA Cruises als gevolg van de annulering verplicht is de reissom (indien reeds betaald) terug te betalen, zal VIVA Cruises deze onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering terugbetalen. 5.8. VIVA Cruises raadt de klant ten zeerste aan een annulatieverzekering af te sluiten, alsook een bagage- en reisongevallenverzekering (voor het geval het noodzakelijk is de reis te onderbreken, bijv. als gevolg van een ongeval). 6. Omboekingen 6.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft de klant geen recht meer om de reisdatum, de reisbestemming, de plaats van vertrek, de accommodatie of de vervoerswijze te wijzigen (omboeking). Dit geldt niet wanneer de omboeking noodzakelijk is, omdat VIVA Cruises geen, onvoldoende of onjuiste precontractuele informatie aan de klant heeft verstrekt overeenkomstig art. 250 § 3 van de invoeringswet bij het Duits Burgerlijk Wetboek (EGBGB). In dit geval is een omboeking kosteloos mogelijk. Indien in de overige gevallen op verzoek van de klant toch een omboeking wordt uitgevoerd en daarbij een termijn van 90 dagen voor de aanvang van de reis in acht wordt genomen, kan VIVA Cruises een omboekingstarief van EUR 50,- per klant in rekening brengen. In bepaalde gevallen, bijv. wanneer vluchten zijn getroffen, kunnen de extra kosten voor een omboeking aanzienlijk hoger zijn. 6.2. Een verzoek tot omboeking dat door de klant wordt ingediend na het verstrijken van de termijn van 90 dagen, kan, voor zover het daadwerkelijk uitvoerbaar is, alleen worden uitgevoerd na annulering van reis volgens de voorwaarden onder punt 5.2 tot 5.7 en een gelijktijdige nieuwe boeking. Dit geldt niet voor verzoeken tot omboeking die slechts geringe kosten met zich meebrengen. 6.3. Indien op reeds uitgegeven vliegtickets een naam moet worden gecorrigeerd (en dus niet de passagier moet worden veranderd), kunnen de door de luchtvaartmaatschappij gemaakte kosten aan de klant worden doorberekend. VIVA Cruises kan in dit geval ook een omboekingstarief van EUR 50,- in rekening brengen. 6.4. Tot 7 dagen voor de aanvang van de reis kan de klant aan VIVA Cruises verklaren dat een derde in zijn plaats tot de pakketreisovereenkomst toetreedt en de bijbehorende rechten en plichten op zich neemt. Deze verklaring moet op een duurzame gegevensdrager (papier of elektronisch) worden uitgevoerd. VIVA Cruises heeft het recht bezwaar te maken tegen de toetreding van de derde partij, indien deze niet voldoet aan de contractuele reisvoorwaarden. Indien een derde partij tot de overeenkomst toetreedt, zijn hij en de klant tegenover VIVA Cruises hoofdelijk aansprakelijk voor de reissom en de extra kosten die voortvloeien uit de toetreding van de derde partij. Deze kosten moeten redelijk zijn en daadwerkelijk gemaakt zijn en VIVA Cruises moet dit aan de klant kunnen bewijzen. 6.5. Omboekingskosten moeten onmiddellijk worden betaald. 7. Ongebruikte diensten Indien de klant om hem toe te schrijven redenen (bijv. door vervroegde terugkeer of andere dwingende redenen) geen gebruik maakt van bepaalde reisdiensten die hem zoals overeengekomen worden aangeboden, kan hij geen aanspraak maken op een gedeeltelijke terugbetaling van de reissom, voor zover deze redenen hem niet wettelijk het recht geven om de reis kosteloos te annuleren of de pakketreisovereenkomst op te zeggen. VIVA Cruises zal er alles aan doen om de bespaarde kosten van de dienstverleners vergoed te krijgen. Deze verplichting is niet van toepassing, indien de diensten volstrekt onbeduidend zijn. 8. Niet bereiken van het minimale aantal deelnemers / annulering door VIVA Cruises voor de aanvang van de reis 8.1. Het minimale aantal deelnemers voor alle pakketreizen van VIVA Cruises is 80. VIVA Cruises kan de pakketreisovereenkomst alleen ontbinden wegens het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers, als VIVA Cruises a) in de desbetreffende precontractuele informatie het minimale aantal deelnemers heeft vermeld, alsmede het tijdstip vóór de contractueel overeengekomen aanvang van de reis waarop de klant de melding uiterlijk moet hebben ontvangen, en b) het minimale aantal deelnemers en de uiterste annuleringstermijn in de reisbevestiging aangeeft. De annulering moet aan de klant worden meegedeeld uiterlijk op de 31e dag voor de overeengekomen aanvang van de reis en in ieder geval uiterlijk op de dag die in de precontractuele informatie en de reisbevestiging aan de klant is aangegeven. Indien al vroeger blijkt dat het minimale aantal deelnemers niet kan worden bereikt, dan zal VIVA Cruises onmiddellijk gebruik maken van zijn recht op annulering. 8.2. VIVA Cruises kan vóór aanvang van de reis de pakketreisovereenkomst ook ontbinden, indien VIVA Cruises door onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden verhinderd is de overeenkomst uit te voeren. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon indien zij buiten de macht liggen van degene die zich erop beroept, en de gevolgen ervan niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke voorzorgen waren genomen. Onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden zijn bijv. oorlogen, burgeroorlogen, natuurrampen, epidemieën (met name de COVID-19-epidemie), terroristische aanslagen, overheidsbevelen die na de totstandkoming van de overeenkomst worden uitgevaardigd, inreisverboden (met name wegens epidemieën) en reiswaarschuwingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de bestemming of een tussenliggende bestemming van de reis. De annulering overeenkomstig dit punt 8.2. moet onmiddellijk na kennisname van de reden voor de annulering worden meegedeeld. 8.3. Indien VIVA Cruises de overeenkomst volgens punt 8.1. of 8.2. ontbindt, verliest VIVA Cruises de aanspraak op de overeengekomen reissom. Indien deze reeds (gedeeltelijk) is betaald, zal VIVA Cruises de gedane betalingen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen terugbetalen. Bij annulering volgens punt 8 1. en 8.2. kan geen aanspraak worden gemaakt op een extra schadevergoeding. 9. Annulering of opzegging door VIVA Cruises om redenen van gedrag, ziekte of zwangerschap Ook in de volgende gevallen kan VIVA Cruises de pakketreisovereenkomst voor de aanvang van de reis zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk ontbinden of na de aanvang van de reis zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk opzeggen: a) Indien de klant naar het oordeel van de kapitein en evt. na overleg met de scheepsarts - door ziekte, gebreken of een andere oorzaak niet in staat is te reizen - afhankelijk is van begeleiding, maar zonder begeleiding reist - een gevaar is voor de gezondheid van andere passagiers, bemanningsleden en werknemers van VIVA Cruises (bijv. door een infectie of dreigende verspreiding van een epidemie, zoals COVID-19) Algemene voorwaarden 44

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=