Viva Cruises 2024

3.2. In het bijzonder heeft VIVA Cruises het recht om vaartijden, routes en/of vervoermiddelen te wijzigen, als dit noodzakelijk is vanwege de bijzondere omstandigheden van de scheepvaart, om veiligheidsredenen, door het weer, vanwege hoog of laag water, vanwege officiële bevelen (bijv. reiswaarschuwingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, beperkingen door epidemieën of om andere redenen), ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, bemanning en klanten (bijv. als gevolg van epidemieën) of om andere redenen waarvoor VIVA Cruises niet verantwoordelijk is, voor zover deze wijzigingen te verwaarlozen zijn en de algemene aard van de reis niet aantasten. 3.3. Na kennisname van de reden voor de wijziging is VIVA Cruises verplicht om de klant onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager (ook bijv. per e-mail, sms of spraakbericht) duidelijk, begrijpelijk en nadrukkelijk te informeren over de aangepaste reisdiensten. 3.4. In geval van een significante wijziging van een essentiële eigenschap van een reisdienst of de afwijking van speciale wensen van de klant die deel uitmaken van de pakketreisovereenkomst, heeft de klant het recht, om binnen een redelijke termijn die door VIVA Cruises is vastgesteld bij de kennisgeving van de wijziging, • ofwel de wijziging te aanvaarden, • ofwel zich kosteloos uit de pakketreisovereenkomst terug te trekken, • ofwel te verzoeken om een vervangreis, indien VIVA Cruises een dergelijke reis heeft aangeboden. De klant heeft de keuze om al dan niet te reageren op de kennisgeving van VIVA Cruises. Indien de klant reageert tegenover VIVA Cruises, dan kan hij instemmen met de wijziging van de overeenkomst, om een vervangreis verzoeken, voor zover hem die werd aangeboden, of zich kosteloos uit de overeenkomst terugtrekken. Indien de klant niet of niet binnen de gestelde termijn tegenover VIVA Cruises reageert, dan wordt de gemelde wijziging als aanvaard beschouwd. In de mededeling volgens punt 3.3. dient de klant hierop duidelijk, begrijpelijk en nadrukkelijk te worden gewezen. 3.5. Eventuele garantierechten blijven onverlet, indien de gewijzigde diensten gebreken vertonen. Indien de kosten van VIVA Cruises voor de uitvoering van de gewijzigde reis of de gelijkwaardige vervangreis lager zijn, wordt de klant het verschil terugbetaald overeenkomstig § 651m lid 2 BGB. 4. Prijswijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst 4.1. VIVA Cruises behoudt zich het recht voor de in de pakketreisovereenkomst vastgelegde prijs aan te passen, indien deze verhoging van de reissom rechtstreeks het gevolg is van een verhoging van de prijs voor personenvervoer na de totstandkoming van de overeenkomst – door hogere kosten voor brandstof of andere energiebronnen (vervoerskosten), belastingen en andere heffingen voor overeengekomen diensten, zoals toeristentaksen, haven- of luchthavengelden of luchtverkeersbelastingen – of van een wijziging van de toepasselijke wisselkoersen voor de betreffende pakketreis na de totstandkoming van de overeenkomst: a) Indien de onderliggende vervoerskosten (met name de brandstofkosten) na de totstandkoming van de overeenkomst stijgen, kan VIVA Cruises de reissom verhogen volgens de volgende berekening: - In geval van een verhoging met betrekking tot de zitplaats of het bed, kan VIVA Cruises het bedrag van de verhoging aan de klant berekenen. - In de overige gevallen worden de door de vervoerder gevorderde extra vervoerskosten per vervoermiddel gedeeld door het aantal zitplaatsen of bedden van het overeengekomen vervoermiddel. De op die manier bepaalde verhoging voor één zitplaats of bed kan VIVA Cruises aan de klant berekenen. b) Indien de belastingen en andere heffingen, zoals toeristentaksen, haven- en luchthavengelden of luchtverkeersbelastingen, die gelden bij de totstandkoming van de pakketreisovereenkomst, tegenover VIVA Cruises worden verhoogd, kan de reissom met het overeenkomstige evenredige bedrag worden verhoogd. c) In geval van een wijziging van de wisselkoersen na de totstandkoming van de pakketreisovereenkomst, kan de reissom worden verhoogd, voor zover de reis daardoor duurder is geworden voor VIVA Cruises. d) Indien de reissom achteraf wordt gewijzigd, moet VIVA Cruises de klant onmiddellijk op een duurzame gegevensdrager (bijv. een e-mail) duidelijk en begrijpelijk informeren over de prijsverhoging, de redenen ervan en de berekening van de verhoging. De prijsverhoging mag niet later dan 20 dagen voor de aanvang van de reis worden doorgevoerd. e) VIVA Cruises mag de prijzen niet eenzijdig met meer dan 8% verhogen. VIVA Cruises zal de klant een overeenkomstige prijsverhoging voorstellen en hem verzoeken deze binnen een redelijke termijn te aanvaarden of zich zonder kosten uit de pakketreisovereenkomst terug te trekken. Het voorstel voor de prijsverhoging mag niet later dan 20 dagen voor de aanvang van de reis plaatsvinden. VIVA Cruises kan de klant ook een andere pakketreis (vervangreis) aanbieden. De klant heeft hier geen recht op. Na het verstrijken van de door VIVA Cruises gestelde termijn, wordt het voorstel van de prijsverhoging als aanvaard beschouwd. Een eventueel door VIVA Cruises aangeboden vervangreis moet met een uitdrukkelijke verklaring tegenover VIVA Cruises worden aanvaard. 4.2. VIVA Cruises is verplicht om op verzoek van de klant de reissom te verlagen, indien en voor zover de vervoerskosten, heffingen of wisselkoersen zoals vermeld in punt 4.1 na de totstandkoming van de overeenkomst en voor aanvang van de reis zodanig zijn gewijzigd, dat de pakketreis gepaard gaat met lagere kosten voor VIVA Cruises. Indien de klant meer heeft betaald dan het dan nog verschuldigde bedrag, zal VIVA Cruises het teveel terugbetalen, waarbij VIVA Cruises de werkelijk gemaakte administratiekosten in mindering mag brengen. Op verzoek van de klant moet VIVA Cruises bewijs leveren voor de gemaakte administratiekosten. 5. Annulering door de klant voor de aanvang van de reis / annuleringskosten 5.1. De klant kan op elk moment voor de aanvang van de reis de pakketreis annuleren. De annulering moet bij VIVA Cruises worden gemeld. Indien de pakketreis via een reisbureau werd geboekt, kan de annulering ook bij het reisbureau worden gemeld. De klant wordt aangeraden de annulering in tekstvorm op een duurzame gegevensdrager te melden. 5.2. Indien de klant voor de aanvang de pakketreis annuleert of de reis niet aanvangt, verliest VIVA Cruises zijn aanspraak op de reissom. In plaats daarvan kan VIVA Cruises een redelijke vergoeding eisen, voor zover VIVA Cruises niet verantwoordelijk is voor de annulering of zich op de bestemming of in de onmiddellijke omgeving daarvan geen onvermijdelijke, buitengewone omstandigheden voordoen die de uitvoering van de pakketreis of het vervoer van personen naar de bestemming aanzienlijk bemoeilijken. Omstandigheden zijn onvermijdelijk en buitengewoon indien zij buiten de macht liggen van degene die zich erop beroept, en de gevolgen ervan niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs indien alle redelijke voorzorgen waren genomen. 5.3. VIVA Cruises heeft de volgende vaste vergoedingspercentages vastgelegd, rekening houdend met de periode tussen de annuleringsverklaring en de aanvang van de reis en met de verwachte kostenbesparing en de verwachte inkomsten door een ander gebruik van de reisdiensten. De vergoeding wordt als volgt berekend naargelang de datum van ontvangst van de annuleringsverklaring: - Tot 120 dagen voor vertrek 10%, - van 119 tot 90 dagen voor vertrek 20%, - van 89 tot 30 dagen voor vertrek 40%, - van 29 tot 15 dagen voor vertrek 60%, - van 14 tot 1 dagen voor vertrek 80% van de reissom. - Annulering op de dag van het vertrek of het niet aanvangen van de pakketreis: 90% van de reissom. 5.4. In ieder geval staat het de klant vrij om aan VIVA Cruises te bewijzen dat VIVA Cruises helemaal geen schade of aanzienlijk minder schade dan de door VIVA Cruises gevorderde vergoeding heeft geleden. Algemene voorwaarden 43

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=