Viva Cruises 2024

Algemene voorwaarden1 1. Totstandkoming van de pakketreisovereenkomst / verplichtingen voor medereizigers 1.1. Het volgende geldt voor alle boekingswijzen: a) De basis van het onderliggende aanbod van de overeenkomst is de reisbeschrijving en aanvullende informatie van VIVA Cruises voor de betreffende pakketreis, voor zover deze bij de boeking voor de klant beschikbaar is. b) De klant is aansprakelijk voor alle contractuele verplichtingen van medereizigers voor wie hij2 de boeking verricht, en voor zijn eigen verplichtingen, voor zover hij deze met een uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring heeft aanvaard. c) Indien de inhoud van de verklaring van aanvaarding door VIVA Cruises afwijkt van de inhoud van de boeking, is er een nieuw aanbod van VIVA Cruises, waaraan VIVA Cruises voor een periode van tien dagen is gebonden. De overeenkomst wordt gesloten op basis van dit nieuwe aanbod, voor zover VIVA Cruises heeft gewezen op de desbetreffende wijziging en heeft voldaan aan zijn precontractuele informatieplicht, en indien de klant binnen de verbintenistermijn aan VIVA Cruises zijn aanvaarding kenbaar maakt met een uitdrukkelijke verklaring of aanbetaling. d) Reisagenten (bijv. reisbureaus) en dienstverleners (bijv. vervoersmaatschappijen) zijn niet bevoegd om afspraken te maken, informatie te verstrekken of toezeggingen te doen die de vastgelegde inhoud van de pakketreisovereenkomst wijzigen, verder gaan dan de contractueel door VIVA Cruises toegezegde diensten of in tegenspraak zijn met de reisbeschrijving. e) VIVA Cruises wijst de klant op zijn wettelijke rechten inzake gegevensbescherming in de afzonderlijke informatiebladen hierover en verzoekt hem hiervan kennis te nemen. 1.2. Het volgende is van toepassing op reserveringen die mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail, sms of per fax zijn gemaakt: a) Met de boeking (reisregistratie) geeft de klant aan VIVA Cruises de bindende toestemming voor een pakketreisovereenkomst. b) Het contract wordt gesloten na ontvangst van de boekingsbevestiging (verklaring van acceptatie) door VIVA Cruises. Er is geen specifieke vorm voor nodig. Bij of onmiddellijk na het sluiten van het contract zal VIVA Cruises aan de klant een schriftelijke of tekstuele reisbevestiging sturen. 1.3. Voor boekingen via elektronische handelstransacties (bijv. internet, app, telemedia3) is het onderstaande van toepassing op de totstandkoming van het contract: a) Het proces van online boeken wordt uitgelegd aan de klant in de bijbehorende toepassing. b) De klant beschikt over een correctiemogelijkheid om zijn/haar gegevens te corrigeren, het hele boekingsformulier te wissen of te resetten, waarvan het gebruik wordt uitgelegd. c) De contracttalen die worden aangeboden voor de uitvoering van de onlineboeking worden aangegeven. d) Als de tekst van het contract wordt opgeslagen door VIVA Cruises, wordt de klant hierover geïnformeerd en over de mogelijkheid om de tekst van het contract later op te vragen. e) Door het drukken op de knop "boek met betalingsverplichting" geeft de klant aan VIVA Cruises de bindende toezegging van de pakketreisovereenkomst aan. f) De klant ontvangt onmiddellijk elektronisch een ontvangstbevestiging van zijn boeking. g) Het verzenden van de boeking (reisaanmelding) door op de knop "Boeken met betalingsverplichting" te drukken, rechtvaardigt niet de aanspraak van de klant op het afsluiten van een pakketreisovereenkomst volgens zijn boeking (reisregistratie). Het contract komt tot stand wanneer de klant de boekingsbevestiging van VIVA Cruises ontvangt, die zich op een permanente gegevensdrager bevindt. h) Als de boekingsbevestiging direct na het indrukken van de knop "boek met betalingsverplichting" wordt gemaakt door overeenkomstige directe weergave van de boekingsbevestiging op het scherm, komt de pakketreisovereenkomst tot stand met de weergave van deze boekingsbevestiging. In dit geval is geen tussentijdse ontvangstbevestiging conform punt f) vereist, voor zover de klant de mogelijkheid heeft om de boekingsbevestiging op het scherm op te slaan. Het bindende karakter van de pakketreisovereenkomst is echter niet afhankelijk van het feit dat de klant deze mogelijkheden voor opslag of afdrukken daadwerkelijk gebruikt. 1.4. VIVA Cruises wijst erop dat volgens de wettelijke bepalingen (§§ 312 lid 7, 312g lid 2 zin 1 nr. 9 BGB) geen herroepingsrecht bestaat voor pakketreisovereenkomsten volgens § 651a en § 651c BGB die op afstand zijn gesloten (brieven, catalogi, telefoongesprekken, telecopieën, e-mails, korte berichten verzonden per mobiele telefoon (SMS) evenals omroep-, telemedia- en online-diensten), maar alleen de wettelijke herroepings- en beëindigingsrechten, in het bijzonder het herroepingsrecht volgens § 651h BGB (zie ook paragraaf 5). Er is wel een herroepingsrecht als de overeenkomst voor reisdiensten is gesloten buiten verkoopruimten overeenkomstig § 651a BGB, tenzij de mondelinge onderhandelingen waarop de sluiting van de overeenkomst is gebaseerd, zijn gevoerd op voorafgaand verzoek van de consument; in het laatste geval is er geen herroepingsrecht. 2. Betaling 2.1. VIVA Cruises heeft een insolventieverzekering afgesloten bij tourVERS, om de door de klant te betalen reissom te verzekeren. Het verzekeringsbewijs is bij de reisbevestiging of de kopie van de overeenkomst gevoegd of op de achterkant van deze documenten afgedrukt. VIVA Cruises en reisagenten mogen voor het einde van de pakketreis alleen aanbetalingen op de reissom eisen of aanvaarden, als een overeenkomst voor insolventieverzekering van kracht is en de klant duidelijk, begrijpelijk en nadrukkelijk op de hoogte is gebracht van de naam en contactgegevens van tourVERS. Na de totstandkoming van de overeenkomst en de overhandiging van het verzekeringsbewijs moet een aanbetaling van 20% op de reissom worden uitgevoerd. Het resterende bedrag moet 30 dagen voor de aanvang van de reis worden betaald, op voorwaarde dat het verzekeringsbewijs is overhandigd en de pakketreis niet meer kan worden geannuleerd om de in punt 8.1 vermelde reden. 2.2. Indien de klant de aanbetaling en/of betaling van het resterende bedrag niet volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden verricht, hoewel VIVA Cruises bereid en in staat is de contractuele diensten zoals vastgelegd te leveren, aan zijn wettelijke informatieplicht heeft voldaan en de klant geen wettelijk of contractueel retentierecht heeft, heeft VIVA Cruises, na het versturen van een herinnering met betalingstermijn, het recht zich terug te trekken uit de pakketreisovereenkomst en de klant annuleringskosten in rekening te brengen volgens punt 5.2 zin 2 tot 5.6. 3. Wijzigingen van de inhoud van de overeenkomst vóór de aanvang van de reis zonder invloed op de reissom 3.1. Afwijkingen van essentiële eigenschappen van de reisdiensten volgens de inhoud van de pakketreisovereenkomst die na de totstandkoming van de overeenkomst noodzakelijk zijn geworden en niet te kwader trouw door VIVA Cruises zijn veroorzaakt, zijn VIVA Cruises toegestaan vóór de aanvang van de reis, op voorwaarde dat deze afwijkingen te verwaarlozen zijn en geen invloed hebben op de algemene aard van de pakketreis. Algemene voorwaarden 42 1 Dit is een Nederlandse vertaling van de algemene voorwaarden (Allgemeine Geschäftsbedingungen) van VIVA Cruises. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Duitse versie van de Allgemeine Geschäftsbedingungen en deze vertaling, prevaleert de Duitse versie van de Allgemeine Geschäftsbedingungen. 2 Zelfstandige naamwoorden in de mannelijke, vrouwelijke en onzijdige geslachten worden geacht elk ander geslacht te omvatten, en woorden in het enkelvoud worden geacht het meervoud te omvatten en omgekeerd, tenzij de context anders vereist. 3 Elektronische informatie- en communicatiediensten, zoals goederen en diensten die online beschikbaar zijn, zoals gedefinieerd in de Duitse wet op de telemedia [Telemediengesetz; "TMG"].

RkJQdWJsaXNoZXIy OTQ5NjY=